ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1

นักเรียนชัันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

เด็กชายชนุดม ยุวบุตร

เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ทิพระสาหาร

เด็กชายธันวา ฟังฮาด

เด็กชายนพชัย ล่ำสัน