ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3