ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3