ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1