ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2