ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
 
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ได้ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดของ พระครูวิสาลเขมคุณ ปัจจุบัน คือ พระราชปริยัต ตะยากร เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ซึ่งต้องการให้มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใกล้บ้าน เพราะลูกหลานที่อยู่ในตำบลแก้งเหนือ ต้องเดินทางไปศึกษาที่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ห่างไกล มีความยากลำบากในการเดินทาง สอดคล้องกับนโยบายของกรมสามัญศึกษา ที่ต้องการกระจายการศึกษาสู่ชนบทมากขึ้น
 
• ปี พ.ศ. 2532 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมมีฐานะเป็นหน่วยการเรียน ระดับมัธยมศึกษา โดยอาศัยโรงเรียนบ้านแก้งเหนือเป็นสถานที่เรียน
 
ในปี พ.ศ. 2535 จากที่เป็นหน่วยการเรียน ได้รับการยกฐานะเป็นโรงเรียน ในสาขาของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม และในปีเดียวกัน โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดิน จากคหบดี คือ คุณพ่อใบ และคุณแม่เยื้อน การะพันธ์ พื้นที่ 31 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ตลอดทั้งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ร่วมกับทายก ทายิกา ชาวตำบลแก้งเหนือ ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งแล้วเสร็จภายในวันเดียว และในวันที่ 13 มกราคม ปี พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาขาโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ เป็นโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ปี พ.ศ. 2539 ได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นปีแรก
 
• ใน ปี พ.ศ. 2550  โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา   จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี    สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
 
ผู้บริหารโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 7 คน
• ปี พ.ศ. 2536 | นายพีระพงษ์ อังคุระษี เป็นครูใหญ่ 
• ปี พ.ศ  2544 | นายพนมเทพ สังขะวรรณ
• ปี พ.ศ  2546 | นายพชรพงศ์ ตรีเทพา 
• ปี พ.ศ. 2548 | นายวัชระ โสมรักษ์ 
• ปี พ.ศ. 2553 | นายวัฒนา เตชะโกมล
• ปี พ.ศ. 2564 | ว่าที่ ร.ท. สุคนธ์ ศุภสุข
• ปี พ.ศ. 2565 | นายสรชัย ผลขาว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม