พันธสัญญาของโรงเรียน
พันธสัญญาของโรงเรียน
พันธสัญญาของโรงเรียน

ร่วมมือสานฝัน   รวมพลังปัญญา
พัฒนาเด็กไทย    รับใช้สังคม
ธำรงความเป็นไทย   ก้าวไกลสู่สากล