กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นายประจักษ์ ยืนยิ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2