เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์

     1. เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
     2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี ประกอบในกระบวนการจัดการเรียนรู้
     4. ครูและบุคลากร สามารถใช้เทคโนโลยี ประกอบการจัดการเรียนการสอน
     5. โรงเรียนและชุมชน ร่วมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
     6. โรงเรียนมีการพัฒนากิจกรรม 9ส. อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน
          บุคลากร ครู และนักเรียน ดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง