คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

     1. มีคุณธรรม จริยธรรม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ลึกซึ้ง
     2. มีความสามารถทางด้านทักษะวิชาการ
     3. เสียสละ มุ่งทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
     4. ปฏิบัติตนตามหลักพัฒนากิจกรรม 9ส.
     5. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง