พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม


     1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
     2. ส่งเสริมพัฒนา นักเรียน ครูและบุคลากร ด้านวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
     3. ประสานงานกับชุมชนเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
     4. พัฒนากิจกรรม 9ส.
     5. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง