ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกานต์ กัลป์ตินันท์
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพล เลาหะวนิช
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ นามบุตร
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย กอดแก้ว
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต. สุรพล สืบพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางบัณฑิตา วงค์งาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :