คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ทานาฤทัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร พรหมศิริ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีสุตาลังการ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบันทอน สุธีโร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมี สืบก่ำ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพุทธ ใจตรง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายด้วง บุดดีวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ ทานาฤทัย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร พิเคราะห์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเพิ่ม สีหมอก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจรรยา โสภานเวช
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทองใส ยาตรา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ชูช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน เรือนเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ท. สุคนธ์ ศุภสุข
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ