กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาววาสนา ใจเอื้อ
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเนตินัย สายเนตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางจารุณี การะปักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุทธิมา ดีบุบผา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1