สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
        เทียน  หมายถึง  แสงสว่างแห่งปัญญา
        ดอกบัว หมายถึง  สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี
 
คติธรรม
        นิมิตตัง  สาธุรูปานัง  กตัญญูกตเวทิตา
        ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี
 
คำขวัญของโรงเรียน
        มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม   นำสังคม
 
สีประจำโรงเรียน ฟ้า –  เหลืองทอง
        สีฟ้า  หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม ผู้รับผิดชอบต่อสังคม
        สีเหลืองทอง  หมายถึง  นักวิชาการ  เป็นคนมีความรู้
 
อักษรย่อของโรงเรียน
        ก.น.พ.
 
 
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม (ก.น.พ.)
จังหวัดอุบลราชธานี
(สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)
 
แก้งเหนือพิทยาคม
แหล่งอุดมด้วยคุณธรรมนำวิถี
เรามุ่งมั่นสรรค์สร้างแต่ความดี
ณ ถิ่นนี้มีหลวงพ่อเป็นหลักชัย
 
นี่คือสถาบันอันยิ่งใหญ่
ร้อยดวงใจใครมาอัชฌาสัย
แก้งเหนือถึงจะอยู่สุดแดนไกล
วิชาการก้าวไกลดั่งใจปอง
 
** ฟ้าทองเรืองรองเป็นศรีสง่า
การกีฬาโดดเด่นไม่เป็นสอง
วิทยาการยอดเยี่ยมไม่เป็นรอง
เลือดแก้งเหนือต้องรู้รักสามัคคี
 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
คอยชี้นำพาใจให้สุขี
วิถีพุทธของเราลือเลื่องดี
คือศักดิ์ศรีน้องพี่ ก.น.พ. (ซ้ำ) **