คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย ใหญ่ผา
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ โคตรสมบัติ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพศ เหมแดง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทับทิม วัฒนราช
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริประภา เกษแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา หิมคุณ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณิชาพร ยลพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานห้องสมุด
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ คำเคน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริวัฒน์ บัวศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานระเบียบวินัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ จะแรมรัมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานคณะสี
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริยากร คณะรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานห้องเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริวรรณ แสงสีดา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งนคร สุดหล้า
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานพัสดุครุภัณฑ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกอร ตาดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพยนันท์ เกษดี
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานต์ธิมา แก่นสา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานสหกรณ์โรงเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉรา ประสมพลอย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ ยาตรา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรดนัย พันโท
ตำแหน่ง : คณะกรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2