ลูกจ้างประจำ

นายชัยยนต์ จันทร์แจ้ง

นายพัชรพงษ์ การะพันธ์

นายยุทธชัย โคตรสมบัติ

นายอนุชา พันโท