ลูกจ้างประจำ

นายสายยา โคตรสมบัติ

นายชัยยนต์ จันทร์แจ้ง