กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางปิยาภรณ์ โกศัลวิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพรรณทิพา นนพละ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2