กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางปิยาภรณ์ โกศัลวิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชูวิภา สำเภานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอุบลวรรณ เขียวขำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2