กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นางยุวดี หวังสุข
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกาญจนา เพชรพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรพรรณ ศรีจันทร์แดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3