กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุวดี หวังสุข
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา เพชรพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวอรพรรณ สีจันแดง
ครู คศ.2