กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางศศิธร ผาหยาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางฐิติรัตน์ มโนรัตน์ภูวดล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายกีรติ จันเพ็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3