กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศศิธร ผาหยาด
ครู คศ.2

นายพรหมพชร เกตดี
ครู คศ.3

นางบุษบา บำรุงศิลป์
ครู คศ.2