กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางศศิธร ผาหยาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายกีรติ จันเพ็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3