คณะผู้บริหาร

นางสาวอุไรพร บรรพตาธิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสรชัย ผลขาว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา