คณะผู้บริหาร

นายสรชัย ผลขาว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา