กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเดชศักดิ์ดา ดวงจิตต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3