ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563
• ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คุณครูยุวดี หวังสุข, คุณครูสมาน เรือนเจริญ, คุณครูศศิธร ผาหยาด, คุณครูวาสนา ใจเอื้อ, คุณครูเดชศักดิ์ดา ดวงจิตต์, คุณครูจักรกฤษณ์ สีสุวะ และคุณครูปิยาภรณ์ โกศัลวิตร เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 เพื่อเตรียมปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัยการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน ณ ห้องประชุมจิตตสปา 3 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/knpubon/posts/968668576987031
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,12:44   อ่าน 25 ครั้ง