ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการนักเรียน และแกนนำนักเรียน
• วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายสรชัย ผลขาว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน, คณะกรรมการสภานักเรียน, หัวหน้าประจำห้องเรียน และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมประชุม รับทราบนโยบายของโรงเรียน พิจารณา หาแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียน และนักเรียน ในเรื่องของ กฎ ระเบียบ การแต่งกาย วินัยในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียน ให้มีระเบียบวินัย เคารพกติกา มีความอดทน รู้รักสามัคคี ช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมสารโท อาคารสารโท โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ : ธารารัตน์ มาทฤทธิ์ / วิศรุต กระมล
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2565,11:13   อ่าน 38 ครั้ง