ภาพกิจกรรม
ประกวดกิจกรรม 9ส. ในโรงเรียน ประจำปี 2565
• วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายสรชัย ผลขาว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดกิจกรรม 9ส. ในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย นายศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, นางบัณฑิตา วงค์งาม ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษา และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพุทธรักษา (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา) โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
..
รับชมการแสดงเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะทำการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
..
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมชม และติดตามการประเมินกิจกรรม 9ส. ในโรงเรียน ซึ่งถือเป็นนโยบายการพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สุภาพ สวยงาม สัมฤทธิ์ผล และสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ การมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ดีให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน ในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
(20+) Facebook
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2565,11:40   อ่าน 175 ครั้ง