ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ทอง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ทอง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565” ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง, ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ และห่างไกลยาเสพติด, ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาหลากหลายประเภท และพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาของนักเรียน สู่การแข่งขันในระดับต่างๆ ต่อไป และพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา อารมณ์ และด้านสังคม
..
โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ ยุวบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายจรรยา โสภานเวช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา, นายสรชัย ผลขาว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดในกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ : ธารารัตน์ มาทฤทธิ์ / ไพลิน ทานาฤทัย / วิศรุต กระมล
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
(20+) Facebook
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2566,11:20   อ่าน 214 ครั้ง